511 332 474pon - pt: 8 - 20 / sob: 10 - 15

Kryńskiego 21
21-400 Łuków

Szanowni Państwo

KLIENCI SALONU WELLSENS: POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, NOWE DEKLARACJE
PRZYSTĄPIENIA I ZMIANA REGULAMINU

informujemy, że dnia 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. (RODO). Zastąpi ono przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

RODO wymusza konieczność wprowadzenia zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych, a przede wszystkim modyfikuje reguły i sposób, w jaki mogą być one zbierane, przetwarzane i przechowywane.

W celu wypełnienia obowiązku z art. 13 RODO opracowaliśmy Politykę ochrony danych osobowych Klienta WELLSENS, którą znajdą Państwo poniżej w dokumencie Polityka Ochrony Danych Osobowych Klienta WELLSENS. Bardzo prosimy o wnikliwe i uważne zapoznanie się z jej treścią, gdyż zawiera ona istotne informacje na temat przetwarzania Państwa danych w ramach Karty Klienta WELLSENS. Jednocześnie informujemy, że zmieniliśmy Regulamin Karty Klienta WELLSENS w celu, m.in. jego dostosowania do RODO. Zmieniony Regulamin Karty Klienta WELLSENS wejdzie w życie z dniem 25.05.2018 r. Bardzo prosimy o wnikliwe i uważne zapoznanie się z jego nową treścią.

Jeżeli po lekturze nowego Regulaminu, nie będą Państwo go akceptować, mogą Państwo zrezygnować z dalszego uczestnictwa w Karcie Klienta WELLSENS do 24.05.2018 r.

Formy rezygnacji z uczestnictwa w programie Kart Klienta:

 • złożenie pisemnego oświadczenia w salonie WELLSENS;
 • przesłanie oświadczenia na adres korespondencyjny WELLSENS, ul. Kryńskiego 21, 21-400 Łuków

Dodatkowo opracowaliśmy nową wersję Deklaracji Założenia Karty Klienta WELLSENS, którą znajdą Państwo poniżej. Zaznaczamy, że przystąpienie i uczestnictwo w programie Kart Klienta WELLSENS w następstwie jej złożenia nastąpi na zasadach wynikających z nowego Regulaminu Kart, o którym mowa wyżej.

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU:

- przypomnienia o zabiegu
- akcjach marketingowych, rabatach, ofertach specjalnych, wydarzeniach w ramach salonu Wellsens Jestem świadoma/y praw wynikających z przynależności do Klienta Wellsens opisanych szczegółowo w „POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA WELLSENS” dostępnym na www.wellsens.pl oraz w siedzibie firmy.


………………………………………………………….
DATA i PODPIS

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

KLIENTA WELLSENS

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych Klienta WELLSENS, zwana dalej „Polityką”, ma na celu przekazanie Ci szczegółowych informacji, jakie dane osobowe zbieramy w ramach Karty Klienta WELLSENS, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

KIM JESTEŚMY? - ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest WELLSENS adres: ul. Kryńskiego 21, 21-400 Łuków – firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem NIP 825-214-20-28, REGON: 060762312

Możesz się skontaktować:

 • listownie, na adres: Salon Wellsens, ul. Kryńskiego 21, 21-400 Łuków;
 • mailowo, na adres: salon@wellsens.pl
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH I JEGO DANE KONTAKTOWE:

2.Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz się zwrócić z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Możesz to zrobić:

 • listownie, na adres: WELLSENS Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Kryńskiego 21, 21-400 Łuków;
 • mailowo, na adres: salon@wellsens.pl
JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W RAMACH KARTY KLIENTA WELLSENS?

3. W związku z wpisem Karty Klienta WELLSENS możemy Cię prosić o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu.

W związku z działaniem Karty Klienta WELLSENS, w celu przyznania Tobie rabatu oraz w celach marketingowych i automatycznego przetwarzana danych, zbieramy także:

 • dane związane z Twoimi działaniami w ramach Klienta WELLSENS, tj. tzw. dane dotyczące Twoich zachowań, obejmujące informacje o
  dokonywanych przez Ciebie zakupach usług, produktów kosmetycznych, ich liczbie, rodzaju, częstotliwości, a także historię kierowanej do Ciebie korespondencji (np. SMS, MMS, e-mail).
W JAKIM CELU POZYSKUJEMY TWOJE DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY?


4. Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

 • prowadzenia i realizacji programu lojalnościowego Karty Klienta WELLSENS na podstawie Twojej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 a) RODO, to jest w celu:
  • (otrzymania przez Ciebie rabatu wynikającego z przynależności do Karty Klienta WELLSENS;
  • rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji dotyczących programu Karty Klienta WELLSENS, w tym udzielenia na nie odpowiedzi;
  • marketingowym, który obejmuje przekazywanie Ci informacji, dotyczących promocji i produktów, w tym i usług, dostępnych w salonie WELLSENS, wydarzeń lub akcji przez nas organizowanych, w tym ofert specjalnie wybranych dla Ciebie (w tym dostępnych tylko dla członków Karty Klienta WELLSENS), poprzez np. pocztę internetową e-mail, kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy czy newsletter;
 • realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o art.6 ust. 1 f) RODO, które obejmują:
  • ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Karcie Klienta WELLSENS (w tym w szczególności Twoich roszczeń związanych z rabatem) lub działaniami Karty Klienta WELLSENS;
  • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów, prace rozwojowe;
  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji;
  • wsparcie obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków Klientów.
CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

5. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE. Możesz, ale nie musisz ich nam podawać. Ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Nie jesteś zobowiązany do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie może nastąpić wyłącznie za Twoją zgodą i według Twojego uznania. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości:

 • uzyskania przez Ciebie rabatu wynikającego z przynależności do Karty Klienta WELLSENS;
 • otrzymywania przez Ciebie informacji o naszych promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach oraz przygotowanych dla Ciebie ofertach specjalnych (w tym dostępnych tylko dla członków Karty Klienta WELLSENS), poprzez np. pocztę internetową, kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy;
 • realizacji przez Ciebie innych uprawnień wynikających z uczestnictwa w Karcie Klienta WELLSENS.
KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE?


6. Twoje dane możemy przekazać:

 • pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania wynikające z Karty Klienta WELLSENS oraz w obsłudze korespondencji (np. przypomnienia o zabiegach) lub w procesie obsługi Klienta lub prowadzącemu salon WELLSENS;
 • także kurierowi w celu wysyłki bonu upominkowego lub kosmetyków jako przesyłki pocztowej lub kurierskiej;
JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

7. Twoje dane możemy przechowywać przez okres Twojego uczestnictwa w Karcie Klienta WELLSENS (tj. do czasu rezygnacji przez Ciebie z udziału w Karcie Klienta WELLSENS, wykluczenia Cię z Karty, zakończenia programu Kart Klienta WELLSENS).

Po upływie wskazanego okresu Twoje dane osobowe możemy przechowywać przez czas, w którym będziesz mógł dochodzić roszczeń z tytułu uczestnictwa w Karcie Klienta WELLSENS (np. z tytułu rabatu) lub działań Karty Klienta WELLSENS, tj. do czasu przedawnienia tych roszczeń – maksymalnie 10 lat od momentu ustania uczestnictwa w Karcie lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie tych roszczeń.

NA CZYM POLEGA AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI?

8. Na podstawie Twojej zgody możemy wykorzystywać Twoje dane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym wysyłania przypomnień o zabiegach, w celu przyznania Ci rabatu i przygotowania dla Ciebie ofert specjalnych (w tym dostępnych tylko dla członków Karty Klienta WELLSENS).

Decyzje te podejmowane będą, na podstawie kryteriów takich jak płeć, liczba, częstotliwość i rodzaj zakupów usług oraz liczba i rodzaj zakupionych produktów kosmetycznych. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system automatycznie prześle Ci informację o umówionym zabiegu czy przyznanej korzyści, np. rabacie lub ofercie specjalnej.

Możesz skorzystać z przyznanej korzyści na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu, możesz z niej zrezygnować, a także wnieść odwołanie od danej decyzji.

JAKIE MASZ PRAWA?

9. Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 • prawo usunięcia danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • PRAWO DO SPRZECIWU wobec:
  • przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
  • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych -z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

10. Swoje prawa wymienione w punkcie 9 wyżej możesz realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

11. Z żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, możesz wystąpić do nas poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:

 • pracownikowi Salonu WELLSENS
 • mailowo, na adres: salon@wellsens.pl
 • korespondencyjnie, na adres: WELLSENS ul. Kryńskiego 21, 21-400 Łuków

12. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.

13. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

14. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

15. Udzielimy Ci informacji, o których mowa w punkcie 12.-14. wyżej, na piśmie, według naszego wyboru:

 • listem poleconym, na podany przez Uczestnika adres pocztowy lub
 • drogą elektroniczną, na podany przez Uczestnika adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:
  • przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail;
  • zażądasz udzielenia informacji ustnie, a Twoja tożsamość zostanie przez nas potwierdzona innymi sposobami – wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.

16. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:

 • pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
 • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

17. Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano firmę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).

18. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?

19. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

 • w sposób podany w punkcie 1, tj.:
  • listownie, na adres: WELLSENS ul. Kryńskiego 21, 21-400 Łuków;
  • mailowo, na adres: salon@wellsens.pl
  • kierując pytania do Inspektora Danych Osobowych w sposób wskazany w punkcie 2, tj.:
   • listownie, na adres: WELLSENS Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Kryńskiego 21, 21-400 Łuków;
   • mailowo, na adres: salon@wellsens.pl

Pliki cookie

Czym są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

511 332 474
Kryńskiego 21, 21-400 Łuków
pon - pt: 8 - 20 / sob: 10 - 15
salonwellsens.pl